top of page
​Vår vision är att varje barn ska få leka, lära och upptäcka i en trygg och inspirerande miljö.

Verksamhet

​Mål och pedagogik

 

På Glada Ankan arbetar vi utifrån de riktlinjer som finns i våra styrdokument, Läroplan för förskolan (Lpfö18) och De yngsta barnens läroplan, FN-konventionen om barns rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.


Vi samarbetar med vårdnadshavarna för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Tillsammans lägger vi grunden till att barnen efter förmåga ska ta ansvar för sina handlingar, för miljön på förskolan och ute i naturen.

Vi vill vi att alla ska trivas och ha lika roligt året runt. Genom att vara flexibla kan vi bedriva vår verksamhet både inne och ute. I naturen möter barnet omgivningen genom att själv få vara aktiv i sitt sökande och utforskande. Vi upplever att våra barn efter en kort tid hos oss får kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten. Vi har en värdegrund som utgår från att barnen är och lär. Vi strävar efter att varje dag se varje barn och att hela tiden ha barnet i centrum samt att vara lyhörda och ödmjuka inför dem. Varje vecka på Glada Ankan består av många olika aktiviteter, såsom musik/sång/rytmik, experiment, språk/matematikövningar/lekar, motorik, skapande med färg och form, drama/teater.

Barngrupper

 

Förskolan har plats för ca 18-20 barn. Barnen är indelade i tre grupper; vissa tider under dagen är grupperna åtskilda. Under denna tid sker den pedagogiska verksamheten och barnen får leka, lära och upptäcka tillsammans med jämnåriga kamrater. Under övrig tid sker fri lek i mindre grupper eller alla barn tillsammans, ute eller inne.

Utflykter

 

Varje vecka går barnen på en utflykt. De äldsta barnen går oftast på en längre tur, t ex till bokskogen på höjden, medan de mindre håller sig i förskolans närområde. Förskolan ligger i närheten av flera hagar vilket är mycket uppskattat av barnen. Det finns bland annat hästar, får, grisar och lamor. Den pedagogiska verksamheten anpassas så att den passar i utemiljö. Ett par gånger per termin går grupperna på utflykt tillsammans. Ibland intas lunchen i vindskyddet uppe i skogen.

kachna noha 2.png

Föräldrakooperativ?

 

Glada Ankans förskola är ett föräldrakooperativ. Formen är ekonomisk förening, där familjerna utser föreningens styrelse genom val på föreningens årsmöte. Styrelsen är huvudman och bestämmer hur Glada Ankan ska drivas, vara och fungera under förutsättning att föreningens stadgar efterlevs. En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens och skolverkets riktlinjer men drivs i privat regi. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Föreningsmöten hålls fyra gånger per år och till dessa får alla föräldrar kallelse. Vi följer Lunds kommuns riktlinjer för maxtaxa.

 

Den kooperativa formen både bidrar till och kräver goda kontakter mellan föräldrar, och mellan föräldrar och personal. På det här sättet får föräldrar insyn, tar ansvar och engagerar sig i verksamheten. Varje familj har arbetsplikt i form av vardags- och helgstädning några gånger per termin (antal tillfällen beror på antal familjer) samt två dagar per termin för gemensam städ- och fixardag (som ligger på helg). Under barnets förskoletid på Glada Ankan behöver varje familj räkna med att ta på sig en av de tyngre posterna i styrelsen under minst ett år. 

kachna noha.png
kachna noha 2.png
kachna noha.png
kachna noha 2.png
kachna noha 2.png
kachna noha.png

Anmälan

Här kan du ansöka om en plats på förskolan åt ditt barn, ange gärna barnets födelsedag och när ni önskar plats.

Tack för ansökan - vi hör av oss inom kort!

kachna noha.png
bottom of page